Helaas verslechtert de kwaliteit van het milieu in rap tempo door onze huidige manier van leven. Het is gebleken dat in de afgelopen 100 jaar het klimaat meer is veranderd dan in de vele honderden tot duizenden jaren daarvoor. Dat is allemaal te danken aan de industrialisatie, die de mensheid veel gebracht heeft, maar tegelijkertijd ook de leefomgeving ernstig beschadigd. Lokale en nationale overheden willen klimaatveranderingen zoveel mogelijk voorkomen. Zo werd in november/december 2015 de internationale klimaattop in Parijs georganiseerd, waarbij de grootste economieën van de wereld samen tot een conceptplan komen waarmee de klimaatveranderingen kunnen worden bestreden.

Duurzame bedrijfsvoering belangrijk en verplicht

De nationale overheid stimuleert bedrijven om duurzaam de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit wordt gestimuleerd met behulp van kortingen en belastingvoordelen bij een zuinige bedrijfsuitvoering. Zo kunnen bedrijven met korting een duurzaam energiesysteem aankopen, zoals zonnepanelen. Een belangrijk standaard voor het milieubewust bedrijfsvoeren is ISO 14001, opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Grote bedrijven stellen aan klanten regelmatig de eis dat zij voldoen aan de richtlijnen van ISO 14001. Om deel te mogen nemen aan aanbestedingen van overheidsorganen zijn bedrijven in de meeste gevallen ook verplicht om gecertificeerd te zijn.

ISO 14001 helpt bedrijven een milieumanagementsysteem op te zetten en zo nodig aanpassingen door te voeren waardoor het bedrijf voldoet aan de eisen van de standaard. ISO 14001 wordt sinds 2015 sterk geïntegreerd met ISO 9001, de belangrijkste certificering voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het doel hiervan is dat milieumanagement in bedrijven een prominentere rol gaat spelen, zodat klimaatveranderingen effectiever kunnen worden tegengegaan.

Opbouw ISO 14001 in de praktijk

ISO 14001 bestaat uit vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieurisicoanalyse en milieuplan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

Het plan is zo opgebouwd, dat vanuit een startpunt uitgebreid wordt verkend wat de huidige staat van bedrijfsvoering is op klimaatniveau en wat er nodig is om dit te verbeteren. Concrete plannen worden geïmplementeerd, gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Een belangrijke stap die in principe continu uitgevoerd moet worden is beoordeling en controle of het huidige beleid voldoende is en effectief is.

Door deze vijf onderdelen te doorlopen kan een bedrijf gecertificeerd worden door ISO. Zonder certificatie is het met name voor bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu lastig om grote klanten te krijgen. Van de vijf onderdelen is met name de milieurisicoanalyse erg belangrijk. Deze analyse moet uitwijzen wat de exacte impact van de bedrijfsvoering is op het milieu. Vanuit deze analyse kan vervolgens een concreet plan geformuleerd worden hoe deze negatieve impact verminderd kan worden.